Saturday | December 16, 2017

Informace pro autory

V současné době POST přijímá práce z oblastí: politologie, historie, ekonomie, sociologie, lingvistiky a filosofie. Témata se budou dále rozšiřovat s každým novým přijetím zástupců dalších fakult a oborů do redakce. V rámci daných témat se snažíme najít především originální práce.

Copyright PHD Comics (www.phdcomics.com)

Copyright PHD Comics (www.phdcomics.com)

 

Publikační proces

 • Publikační proces je založen na posouzení zaslaných prací redakcí, která je tvoře studenty vyšších ročníků magisterského studia a doktorandy.
 • POST spolupracuje také s vyučujícími. I přesto, že se vedení projektu nebudou vyučující aktivně účastnit, jejich role v procesu publikace bude mít ale v praxi velkou váhu.
 • Každý, kdo bude chtít v POSTu publikovat, doloží, že jeho práce již byla zkontrolována vyučujícím a ohodnocena kladně. Spolu s prací bude redakci zaslán kontakt na vyučující(ho), u které(ho) byla práce napsána. Redakce si poté ověří, že práce splnila všechna požadovaná kritéria.
 • Stejně tak může student chtít práci publikovat z vlastní iniciativy. V tom případě takováto práce může být konzultována s vyučujícím, který bude ochoten studentce či studentovi pomoci. V případě, že nikoho nenajdete, obrátí se na redakci, která text posoudí sama.
 • Samotná redakce tedy představuje poslední instanci editace – zhodnotí práce nejen po stránce jejich kvality, ale i gramatiky, stylistiky či citačních norem.

 

Formální náležitosti

 • Přijímáme výhradně vysokoškolské odborné práce bez ohledu na ročník studia studenta.
 • Preferujeme práce v českém jazyce, ovšem příspěvky mohou být rovněž psané v jazyce anglickém.
 • Přijímáme následující druhy písemných prací: recenze, eseje a články a seminární práce v rozsahu do 10 normostran (1 NS = 1800 znaků včetně mezer). Také příjímámé články/seminární práce nad 15 normostran, bakalářské a diplomové práce, nicméně jejich publikace bude z důvodu velkého stránkového rozsahu trvat déle a je pro ně vyčleněna zvláštní sekce POSTu s názvem “Delší čtení“.
 • Stránkový rozsah záleží na typu odevzdané práce. Orientační počet normostran je u – recenze (2), esej (2), článek (3-10), seminární práce (5-10), bakalářská práce (30), diplomová práce (55)
 • Co se týče bakalářských a diplomových prací, je možné zaslat pouze vybranou část (např. kapitolu), která byla náležitě upravena.

 

Formát práce v textovém editoru WordPressu

 1. Neodsazovat odstavce.
 2. Vyvarujte se zbytečných grafických úprav textu (samozřejmě s výjimkou přiložených grafů či tabulek) – pouze standardní černé písmo na bílém pozadí.
 3. Před zasláním si nezapomeňte zkontrolovat pravopis.
 4. Návod pro úpravu citační normy naleznete v oficiálním dokumentu UK zde. Popřípadě využijte online generátor citací.
 5. Práce přijímáme pouze v elektronické podobě. Dokument uložte v  formátu .doc nebo .docx, nikoliv .pdf!

 

(Formátování, které zajistí redakce, nicméně se nebude bránit jeho splnění předem…)

A) Nadpisy je nutné formátovat hierarchicky podle následujícího formátu – hlavní nadpisy (Nadpis 1/Heading 2), podnadpis (Nadpis 2/Heading 2) atd. U každého článku se automaticky vytváří tabulka s obsahem, odkud se pak lze jednoduše po kliknutí dostat k požadované části práce.

 

Podstoupení práce POSTu

Všechny práce zasílejte na mail: redakce.post@seznam.cz

V emailové zprávě uveďte:

 • Jméno a příjmení
 • Studovaný obor a ročník a jméno Vaší školy
 • Název práce
 • Anotace zaslaného textu (stačí dvě věty)
 • Jméno a kontaktní údaje vyučujícího, u kterého byla práce napsána (či konzultována). V případě, že byla práce napsána mimo školu bez konzultace s vyučujícím, uveďte jen, že práce nebyla nikým kontrolována.
 • V případě, že studujete na zahraniční univerzitě, uveďte její jméno a jméno katedry a fakulty v plném znění

V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na: redakce.post@seznam.cz

Leave a Reply